2018-03-07

„Alfa Bestseller” to nagroda dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto.

W 2017 roku do subfunduszu PKO Skarbowego klienci wpłacili netto ponad 3,9 mld zł. Na koniec 2017 roku subfundusz zarządzał ponad 10 mld zł.

Subfundusz PKO Skarbowy zaliczany do kategorii rozwiązań gotówkowych i pieniężnych, uważanych, za jedne z bezpieczniejszych spośród wszystkich grup funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskich rynku. To największy pod względem aktywów fundusz inwestycyjny otwarty w Polsce.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających funduszem jest aktywne poszukiwanie instrumentów na rynku długu, które w danym otoczeniu rynkowym generują największą wartość. Oznacza to m.in. wybór spośród obligacji o krótszym bądź dłuższym terminie zapadalności, o stałym bądź zmiennym kuponie, czy też wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ekspozycją portfela. Ryzyko stopy procentowej subfunduszu, ze względu na profil i charakterystykę rozwiązania jest ograniczone w stosunku do innych funduszy dłużnych PKO TFI, a jego konkretny przedział na dany okres ustalany jest przez Komitet Inwestycyjny. Ryzyko kredytowe subfunduszu wynikające z inwestycji w obligacje korporacyjne również jest ograniczone, zarówno przez limity ustawowe i statutowe dotyczące udziału jednego emitenta, jak również przez limity wewnętrzne ustalane przez Departament Zarządzania Ryzykiem. Fokus na bezpieczeństwo i płynność instrumentów determinuje strukturę inwestycji subfunduszu.

Jego cechami charakterystycznymi są:

  • wysoka płynność portfela,
  • aktywne podejście do inwestowania na rynku długu (pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności przy wykorzystaniu zarówno papierów skarbowych, jak i instrumentów pochodnych na stopę procentową);
  • relatywnie duża elastyczność polityki inwestycyjnej w zakresie duration oraz rozbudowana paleta dostępnych rynków i instrumentów finansowych,
  • szerokie instrumentarium i umiejętności zarządzających sprzyjają budowaniu przewagi konkurencyjnej,
  • wysoka jakość kredytowa części korporacyjnej portfela. Ograniczona rola obligacji korporacyjnych (ok 20% portfela) – dobierani są tylko emitenci o najwyższej wiarygodności kredytowej, głównie krajowe instytucje finansowe.

Wśród nominowanych do nagród „Alfa 2017” zostały nominowane jeszcze dwa subfundusze inwestycyjne z oferty PKO TFI: PKO Akcji Plus (w kategorii funduszy akcji polskich) oraz PKO Zrównoważony (w kategorii funduszy zrównoważonych).

***

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.