2022-07-21

Z dniem 13 kwietnia 2022 r. przepisami europejskimi został wprowadzony zakaz sprzedaży obywatelom Rosji i Białorusi, a także osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, jednostek uczestnictwa funduszy  inwestycyjnych zapewniających ekspozycję na papiery wartościowe denominowane w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, wyemitowane po dniu 12.04.2022 r.

Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania wyłącznie do:

  • obywateli państwa członkowskiego UE lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE – w przypadku osób i podmiotów z Białorusi.
  • obywateli państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii - w przypadku osób i podmiotów z Rosji.

Oznacza to, że w przypadku braku możliwości udokumentowania dystrybutorowi obywatelstwa/zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zgodnie z powyższą informacją, przez Inwestora/Uczestnika, odrzucane będą następujące typy zleceń:

  • przeniesienia,
  • konwersje,
  • zmiany podziału wpłat i środków w ramach funduszy,
  • wpłaty bezpośrednie.

Wszystkich Inwestorów / Uczestników, którzy posiadają obywatelstwo/ważne zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, zgodnie z powyższą informacją, prosimy o kontakt z naszą infolinią, pod numerem 801 32 32 80* lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 (kontakt z zagranicy lub z telefonów komórkowych).

*opłata jak za jeden impuls połączenia lokalnego.