2014-06-25

To już drugi fundusz akcyjny z rodziny PKO TFI, który w ciągu ostatnich kilku dni został wyróżniony „gwiazdkami” w Ratingu Analiz Online.

Według Analiz Online, „PKO Akcji Plus nie należy do grona standardowych funduszy akcji polskich uniwersalnych. Wyróżnia go przede wszystkim podejście do budowania portfela, w którym zarządzający starają się wyszukiwać spółki z branż najbardziej dopasowanych do danej fazy cyklu koniunkturalnego”. W tym celu Zarządzający z PKO TFI zawężają obszar swoich poszukiwań do podmiotów reprezentujących dany sektor, spośród których typują  te
o najwyższym potencjale. Reprezentanci poszczególnych sektorów wyszukiwani są na rynkach zagranicznych z uwagi na ograniczoną ilością podmiotów dostępnych na rynku krajowym.

„Zróżnicowanie portfela pod kątem geograficznym pozwala uniezależnić wyniki of kondycji rodzimego rynku. Godnym odnotowania faktem jest bardzo niskie ryzyko zmienności mierzone odchyleniem standardowym. Z tego też powodu fundusz może pochwalić się wskaźnikiem SRRI na poziomie 5. Dla porównania tylko 6 spośród 55 funduszy uniwersalnych ma tak niską wartość tego parametru.” – napisali analitycy przygotowujący Rating.

Decyzją Zespołu Zarządzających z PKO TFI udział części zagranicznej portfela funduszu na koniec ubiegłego roku wynosił prawie 40% co wyróżnia ten fundusz dla tle podobnych rozwiązań dostępnych i konkurencji.

„Za mocne strony funduszu Analizy Online uznały wysoki udział części zagranicznej, dzięki której fundusz utrzymuje wysoki poziom płynności oraz dywersyfikacji, niska zmienność jednostki uczestnictwa. Po raz kolejny doceniono również dobrze zorganizowany proces inwestycyjny oraz silną współpracę pomiędzy członkami zespołu. Ponadprzeciętne oraz powtarzalne stopy zwrotu funduszu w długim terminie potwierdzają skuteczność naszej strategii inwestycyjnej.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Towarzystwa.

Na przestrzeni blisko 4,5 roku czyli od momentu przejęcia przez Towarzystwo funkcji zarządzania, PKO Akcji Plus wypracował nadwyżkę ponad średnią 10 punktów procentowych.                                                          

„Biorąc pod uwagę dobrze poukładany proces inwestycyjny oraz rezultaty, które są lepsze od średniej w długim terminie, w naszej ocenie fundusz należy do jednych z ciekawszych propozycji w swojej klasie produktów.” – czytamy w treści Ratingu.