2021-01-19

PKO TFI: Fundusz transformacji energetycznej

  • PKO TFI we współpracy z PKO Bankiem Polskim uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej
  • Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stabilnych stóp zwrotu w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych

PKO TFI, ściśle współpracując z PKO Bankiem Polskim, uruchomiło nowy, specjalny fundusz - PKO Energii Odnawialnej – fizan. Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stosunkowo stabilnych, stóp zwrotu dla jego uczestników w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych aktywów - głównie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

„To pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce, chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł” – informuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest obecnie często nie tylko tańsza w porównaniu do energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, ale również przynosi satysfakcjonujące stopy zwrotu dla inwestorów.

Stabilność przychodów funduszu będzie wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach tzw. aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz kontraktów Power Purchase Agreements (PPA), gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez farmy i instalacje należące do funduszu. W efekcie fundusz będzie mógł regularnie dzielić się zyskami, w postaci wypłaty dochodów dla uczestników.

- „Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej – fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialnąprzyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń” – wyjaśnia dr Sławomir Sklinda, Zarządzający nowym funduszem.

Polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej – fizan przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się również magazyny energii oraz infrastruktura przesyłowa i urządzenia z tym związane.

- „Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50MW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze” – dodaje dr Sławomir Sklinda.

PKO TFI zastrzega, że - z uwagi na fakt, że fundusz ten nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - oferta certyfikatów tego funduszu będzie mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.