2013-02-06

PKO Płynnościowy - sfio to fundusz dedykowany klientom instytucjonalnym. W aktywnej sprzedaży dostępny od początku lutego 2013 roku.

Główną zaletą nowego funduszu jest szybki dostęp do zgromadzonych środków dzięki tzw. wypłacie zaliczkowej oraz niskie ryzyko inwestycyjne. Wypłata zaliczkowa to możliwość wycofywania środków w dniu złożenia zlecenia (100% wartości zlecenia).  Warunkiem jest otrzymanie przez PKO TFI zlecenia odkupienia przed określoną w Prospekcie Informacyjnym godziną (10:30), opiewającego na kwotę do 95% środków posiadanych na rejestrze. Fundusz PKO Płynnościowy – sfio pobiera jedną z najniższych na rynku opłat za zarządzanie, która waha się 0,6-0,8% w zależności od wartości wpłaconego kapitału. - Zadaniem nowego funduszu jest wypracowanie dla Klientów stabilnej stopy zwrotu, która przewyższać będzie zysk z lokat bankowych i standardowych funduszy rynku pieniężnego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ulokowanych środków. Aktywa funduszu inwestowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz papiery dłużne o krótkim terminie zapadalności, tak aby umożliwić Inwestorom wypłatę środków w dogodnym dla nich momencie - mówi Artur Trela, Zarządzający Funduszem.

Fundusz PKO Płynnościowy, powstał w odpowiedzi na zainteresowanie firm i instytucji, poszukujących bezpiecznych i elastycznych rozwiązań wspomagających zarządzanie płynnością.