2023-02-03

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2023 r. nastąpi zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu oraz zmiana jego nazwy na Subfundusz PKO Dynamicznej Alokacji („Subfundusz”). 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (od dnia 25 lutego 2023 r. PKO Dynamicznej Alokacji) ulegnie zmianie ze strategii mieszanej na strategię aktywnej alokacji, co oznacza, że w pozycji neutralnej portfel Subfunduszu będzie przyjmował ekspozycję wyłącznie na instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Pozycję neutralną należy rozumieć jako pozycję bazową, którą przyjmuje zarządzający portfelem Subfunduszu, gdy nie widzi korzyści wynikających z przyjęcia ekspozycji na instrumenty o większym ryzyku inwestycyjnym, np. akcje. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu Subfunduszem bardziej dynamicznego dostosowywania struktury jego portfela do aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz PKO TFI (podmiot zarządzający Subfunduszem) dla poszczególnych klas aktywów wchodzących w skład portfela Subfunduszu.

Jednocześnie podkreślamy, że dopuszczalny zakres udziału instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu Subfunduszu pozostaje niezmieniony względem polityki inwestycyjnej realizowanej dotychczas przez Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu i wynosi od 0% do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

W związku ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej nie  zmienia się numer rachunku bankowego, na który należy kierować wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu nie muszą zatem dokonywać jakichkolwiek zmian w dotychczasowych zleceniach przelewów. W dalszym ciągu istnieje możliwość swobodnego składania wszelkich dyspozycji, w tym przeniesienia posiadanych Jednostek Uczestnictwa do innych Subfunduszy prowadzonych w ramach PKO Parasolowy – fio lub ich umorzenia.

Jednocześnie informujemy, że pełnomocnictwa, dyspozycje na wypadek śmierci, blokady rejestrów ustanowione przez Uczestników w związku z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu również pozostają w mocy.

Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu realizowana jest w drodze zmiany statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Ogłoszenie o zmianach w treści Statutu (nr 19/2022), zawierające wykaz zmian, opublikowane zostało na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w sekcji „Ogłoszenia o zmianach w statutach”.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.