2015-10-16

W całym procesie połączeniu uległo ponad 850 tys. subrejestrów Uczestników.
Wygenerowano i przetworzono ponad 1,7 mln  transakcji.
Aktywa wszystkich przejmowanych subfunduszy wyniosły ponad 4 mld zł.

W I etapie (lipiec 2014) do funduszu PKO Parasolowy -fio zostało wcielonych 10 funduszy inwestycyjnych otwartych, które stały się subfunduszami PKO Parasolowy -fio. W części funduszy zmianie doprecyzowaniu uległy benchmarki, które obecnie w wyraźny sposób odzwierciedlają podejście zarządzających z PKO TFI do inwestowania.

W II etapie (listopad-grudzień 2014) zaktualizowana została nazwa subfunduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny (dawniej PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny) i nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Ochrony Kapitału 100 (subfunduszu przejmowany)z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD (subfundusz przejmujący).

W czasie trwania III etapu (czerwiec-sierpień 2015) utworzone zostały dwa nowe produkty:

  • PKO Akcji Rynku Europejskiego (1 czerwca 2015) – jako geograficzne uzupełnienie oferty subfunduszy akcyjnych,
  • PKO Akcji Dywidendowych Globalny (19 sierpnia 2015r )- jako uzupełnienie oferty subfunduszy akcyjnych o rozwiązanie globalne skoncentrowane na spółkach wypłacających regularną dywidendę.

W ostatnim, IV  etapie, podzielonym na kilka mniejszych etapów, 6 subfunduszy inwestujących na rynkach zagranicznych z funduszu PKO Światowego Funduszu Walutowego –fio zostało przejętych przez nowoutworzone w tym celu subfundusze wydzielone w ramach PKO Parasolowy – fio a tym samym wcielone do funduszu PKO Parasolowy - fio poprzez połączenie ich aktywów z subfunduszami będącymi ich „lustrzanymi” odpowiednikami. W tym czasie, zmianie uległa nazwa jednego subfunduszu z PKO Złota na PKO Akcji Rynku Złota. Zmiana nazwy miała na celu lepsze odzwierciedlenie polityki inwestycyjnej tego subfunduszu.

„Cały proces, bardzo pracochłonny i skomplikowany operacyjnie, zakończyliśmy prawie kwartał wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Obecnie nie mamy już podwójnych produktów o podobnych strategiach inwestycyjnych. Wszystkie subfundusze są dostępne w ramach jednego funduszu parasolowego co pozwala klientom na kompensację zysków i strat z inwestycji. Zyskaliśmy większą przejrzystość oferty, dzięki czemu nasi klienci mają ułatwiony wybór funduszy i uelastycznione możliwości budowania własnych strategii inwestycyjnych. Szeroki zakres możliwości inwestycyjnych zarówno pod względem geograficznym jak i dostępnych instrumentów finansowych daje klientom możliwość skomponowania bardzo dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb, możliwości finansowych, akceptowalnego ryzyka i oczekiwanego zysku.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Obecnie oferta PKO TFI składa się z:

  • 22 subfunduszy inwestycyjnych otwartych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych dostępnych w ramach jednego „parasola”,
  • 5 subfunduszy emerytalnych o charakterze target date,
  • 3 funduszy inwestycyjnych zamkniętych publicznych,
  • 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych,
  • 1 funduszu dedykowanego korporacjom,
  • kilkunastu programów inwestycyjnych w tym Pakietu Emerytalnego (IKE+IKZE)

Proces składał się z IV etapów i wraz z przygotowaniami i niezbędnymi zmianami w funduszach PKO TFI trwał blisko 2,5 roku.