2013-03-08

Przez dwa pierwsze miesiące 2013 roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło prawie 650 mln zł. Dodatnie saldo wpłat i umorzeń trwa nieprzerwanie od drugiego półrocza 2012 roku.

W kręgu zainteresowań klientów PKO TFI nadal pozostają fundusze o najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego - dłużne oraz pieniężne i gotówkowe. Do każdej z tych grup funduszy wpłynęło od początku roku ponad 300 mln zł aktywów. Wśród funduszy dłużnych największą popularnością cieszy się PKO Papierów Dłużnych Plus z wpływami na poziomie 231 mln zł oraz PKO Skarbowy Plus z 209 mln zł.

Widoczne jest również zainteresowanie klientów funduszami o bardziej ryzykownej strategii inwestycyjnej. Największą popularnością  wśród  funduszy akcyjnych cieszy się PKO Małych i Średnich Spółek Plus, do którego wpłynęło ok. 10 mln zł.

411 milionów, które wpłynęło do naszych funduszy w styczniu to absolutny rekord. W lutym sprzedaż, choć niższa, również uplasowała się na zadowalającym poziomie - ok. 236 zł mln zł. Zróżnicowana oferta PKO TFI, dobre wyniki wypracowywane przez naszych zarządzających oraz szeroka sieć sprzedaży wpływa pozytywnie na postrzeganie klientów a co za tym idzie pozwala się nam cieszyć stale rosnącą popularnością naszych produktów” - mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Pod względem wypracowanych wyników od początku roku na prowadzenie wyłania się subfundusz o strategii akcyjnej - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, który wypracował stopę zwrotu na poziomie 11,32%.

Portfel funduszu PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny jest mieszanką polskich i globalnych walorów. Jest to produkt selekcyjny, do którego wybierane są firmy, których potencjał biznesowy, innowacyjność i możliwości poprawy wyników finansowych są według nas niedocenione przez rynek. Jednocześnie spółki te muszą mieć atrakcyjny stosunek potencjalnego zysku do ryzyka. W czasach dobrej koniunktury fundusz jest interesującą alternatywą dla inwestorów preferujących akcje ponieważ oferuje ekspozycję na ciekawe i nowoczesne podmioty oraz możliwość dywersyfikacji.” - mówi Rafał Dobrowolski, Zarządzający Funduszem.

Wśród funduszy akcyjnych zarządzanych przez PKO TFI, w okresie ostatnich 12 miesięcy najlepszy okazał się PKO Małych i Średnich Spółek Plus z wynikiem 10,31%. W kategorii funduszy mieszanych PKO Stabilnego Wzrostu wypracował stopę zwrotu na poziomie 8,25%.  Wśród funduszy dłużnych najwyższy zysk przyniósł swoim Inwestorom PKO Obligacji, który osiągnął wynik 8,17%. Natomiast na prowadzeniu w kategorii funduszy skarbowych nadal utrzymuje się PKO Skarbowy Plus z wynikiem 5,16%.

 

(Dane na dzień 28.02.2013)