2022-03-01

W związku z problemami techniczno-operacyjnymi, dotyczącymi notowań akcji spółek rosyjskich, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęło decyzję, że z dniem 4 marca 2022 r. nastąpi zmiana wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (zwanego powszechnie Benchmarkiem) subfunduszu PKO Akcji Nowa Europa wyodrębnionego w ramach PKO Parasolowy – fio według wskazanego poniżej zestawienia:

Benchmark obowiązujący aktualnie

Benchmark obowiązujący od 04.03.2022 r. 

15% WIG20 + 25% ISE30 PLN + 5% BUX PLN + 5% MSCI Czech Republic PLN + 40% MSCI Russia USD + 10% WIBID O/N

55% WIG20 + 25% ISE30 PLN + 5% BUX PLN + 5% MSCI Czech Republic PLN + 10% WIBID O/N

W wyniku powyższej zmiany benchmarku nastąpi usunięcie komponentu dającego ekspozycję na rynek rosyjski.