2023-03-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. nastąpi zmiana banku pełniącego dotychczas funkcję Depozytariusza Funduszu GAMMA Parasol Biznes – sfio. Obecnie jest to mBank S.A., a od wskazanego wyżej dnia będzie to Bank Handlowy w Warszawie S.A.

W wyniku zmiany Depozytariusza zmianie ulegnienumer rachunku bankowego, na który należy kierować wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu GAMMA, wyodrębnionego w ramach Funduszu GAMMA Parasol Biznes - sfio. W związku z powyższym, od dnia 20 kwietnia 2023 r. wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu należy kierować na nowy numer rachunku bankowego, który Uczestnicy Funduszu otrzymają w osobnej korespondencji.

Do dnia 11 maja 2023 r. obowiązywał będzie okres przejściowy, w którym wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, dokonane na dotychczasowy numer rachunku bankowego, będą odpowiednio przeksięgowywane. Jednakże po dniu 11 maja 2023 r. wpłaty dokonane na dotychczasowy numer rachunku bankowego będą zwracane na rachunek bankowy z którego wpłynęły.

Depozytariusz to bank, który między innymi: przechowuje Aktywa Funduszu, prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, zapewnia monitorowanie przepływu środków pieniężnych oraz weryfikuje czy Fundusz działa zgodnie z prawem i Statutem oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników. Pełny wykaz obowiązków Depozytariusza znajdą Państwo w Rozdziale IV pkt 2 Prospektu informacyjnego GAMMA PARASOL BIZNES – sfio.

Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza odbywa się poprzez zmianę Statutu GAMMA Parasol Biznes - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Statucie lub Prospekcie informacyjnym Funduszu.