2014-02-10

Rozpoczęła się publiczna oferta i przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii A pierwszego w ofercie PKO TFI, publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego opartego na inwestycjach m.in. w instrumenty dłużne, skarbowe i korporacyjne.  Emisja potrwa 3 tygodnie, do 28 lutego.

PKO Strategii Obligacyjnych– fiz jest funduszem typu absolutnej stopy zwrotu. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje z wykorzystaniem polityki inwestycyjnej aktywnej alokacji w ramach przewidzianych w Statucie klas aktywów. Polityka ta, zakłada dążenie do osiągania atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Fundusz wykorzystuje możliwości inwestycyjne globalnych rynków o największym potencjale zysku działających w sektorze obligacji skarbowych i korporacyjnych.

„PKO Strategii Obligacyjnych – fiz będzie aktywnie lokował środki w instrumenty dłużne, po to aby zarabiać zarówno na spadkach jak i na wzrostach stóp procentowych. Aktywa funduszu będą lokowane przede wszystkim na rynku obligacji korporacyjnych na całym świecie. Skupimy się głównie na obligacjach denominowanych w euro bądź w dolarze.  W portfelu będą oczywiście zdarzały się obligacje korporacyjne denominowane w polskim złotym ale będzie to bardzo mały odsetek ponieważ płynność na tym rynku jest znikoma. Dla zachowania  bezpieczeństwa naszych inwestorów płynność jest priorytetowym czynnikiem branym przez nas pod uwagę .Będziemy inwestować  również w obligacje rządowe  na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących.  Do portfela inwestycyjnego włączymy również rzadko stosowane w Polsce instrumenty typu credit default swap czyli instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na zmienności marż kredytowych.” – mówi Piotr Nowak, Zarządzający Funduszem.

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz przeznaczony jest dla inwestorów gotowych ulokować wolne środki w kwocie minimum 10 000 złotych, na okres około 3 lat. To rozwiązanie dla osób, które akceptują umiarkowaną ekspozycję na ryzyko inwestycyjne i chcą budować obligacyjną część swojego portfela. Oferowany jest jako alternatywa dla obligacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w aktualnym otoczeniu rynkowym mogą napotkać trudności z wypracowaniem atrakcyjnej dla inwestorów stopy zwrotu z inwestycji. Oferującym certyfikaty inwestycyjne nowego funduszu jest  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego a w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą  tj. Dom Maklerski mBanku,  Dom Maklerski Banku BPS a także Dom Maklerski BGŻ.

Emisja certyfikatów inwestycyjnych serii A PKO Strategii Obligacyjnych – fiz wspierana będzie poprzez kampanię marketingową realizowaną w branżowej prasie oraz na wybranych portalach internetowych.