2013-02-12

Z tytułu emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B aktywa funduszu wzrosły o 82,9 mln złotych. Emisje miały charakter niepubliczny i były skierowane do grona wybranych inwestorów.

W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B (3 emisje) Inwestorzy nabyli 772 212 certyfikatów o cenie emisyjnej 107,37 zł za sztukę. Ich przydzielenie i wydanie odbyło się w dniu 6 lutego 2013 roku. Fundusz działa od 13 kwietnia 2012 roku. Od tego czasu  wypracował dla swoich Klientów zysk brutto na poziomie 7,86%. Obecnie aktywa funduszu przekraczają 175 mln złotych. Towarzystwo planuje dalsze zwiększanie aktywów funduszu co powinno sprzyjać osiąganiu satysfakcjonujących stóp zwrotu zarówno poprzez korzyści skali jak i dywersyfikację pomiędzy większą liczbę instrumentów w portfelu.

„Wydaje się, że przy obecnych poziomach stóp procentowych fundusze obligacji korporacyjnych są ciekawą propozycją inwestycyjną. Oferują wyższe stopy zwrotu niż zwykłe fundusze obligacji przy niedużo większym ryzyku. Ostatni rok był rewelacyjny dla funduszy obligacji skarbowych ale najbliższe lata wydają się być bardziej świetlane dla funduszy obligacji korporacyjnych.” - mówi Piotr Nowak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych. W bieżącym roku planowana jest kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych. O liczbie emisji i terminach Klienci będę informowani na bieżąco.