Opis subfunduszu

GAMMA jest Subfunduszem Funduszu GAMMA PARASOL BIZNES SFIO. Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tych instrumentów nie może być niższy niż 70% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa Subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat Subfunduszu może być obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat Subfunduszu. Subundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

29.03.2001

Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku) 1,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku)0,79% (JU kat. A)
Opłata za wynik

20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Min. pierwsza wpłata dla osób prawnych

250 000 zł

Min. pierwsza wpłata dla osób fizycznych250 000 zł lecz nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP
Min. kolejna wpłata1 000 zł
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj