Opis Subfunduszu

GAMMA jest Subfunduszem Funduszu GAMMA PARASOL BIZNES SFIO. Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tych instrumentów nie może być niższy niż 70% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa Subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat Subfunduszu może być obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat Subfunduszu. Subundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny29.03.2001
Rating Analiz Online

r4.png

Minimalna pierwsza wpłata250 000 zł
lecz nie mniej niż równowartość w złotych 40 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata (dopłata)1 000 zł

Benchmark

80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%

Wskaźnik referencyjny

80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%

Opłata za nabycie

0,00% - 0,80%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za odkupienie

Brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku)


0,94%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za wynik

20%

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj