Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Opis Subfunduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Do 31 grudnia 2024 r. łączna wartość lokat PKO Emerytura 2025 ulokowanych w ramach części dłużnej wynosi od 70% do 90%, a w ramach części udziałowej od 10% do 30% wartości aktywów subfunduszu. Zgodnie z koncepcją life-cycle proporcja części udziałowej i części dłużnej będzie ulegać zmianom wraz ze zbliżaniem się 2025 r., zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Mając na celu stopniowe zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, im bliżej modelowego okresu emerytalnego inwestora wyznaczonego rokiem 2025, tym udział części udziałowej w portfelu subfunduszu będzie mniejszy. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

PKO Emerytura 2025 adresowany jest do uczestników PPK, którzy urodzili się w latach 1963 -1967 lub wcześniej.

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuZdefiniowanej daty

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Emerytura - sfio dostepne są w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny12.11.2019
Minimalna pierwsza wpłata

0,01 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)0,01 zł

Benchmark

 
Brak

Opłata za nabycie

 
Brak

Opłata za odkupienie

 
Brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 

 

    0,120%1

Opłata za wynik

 

      20%

 
  Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

1 z zastrzeżeniem, że (i) wynagrodzenie za zarządzanie obliczono z uwzględnieniem regulacji art. 49 ust. 5 i 6 Ustawy o PPK oraz w oparciu o wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty pod zarządzaniem PKO TFI S.A, wynoszącą 31,228% wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty, według stanu na dzień 31.03.2024 r., a naliczaną w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. (ii) udział procentowy wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty pod zarządzaniem PKO TFI S.A. w stosunku do wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty może ulegać zmianom w kolejnych kwartałach, tj. podwyższeniu lub obniżeniu, co wpłynie na wysokość wynagrodzenia za zarządzanie, tj. odpowiednio ulegnie ono dalszemu obniżeniu lub podwyższeniu; Fundusz nie jest w stanie zagwarantować i nie gwarantuje zachowania udziału w rynku na tym samym poziomie.

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Stawka stałego wynagrodzenia za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy PKO Emerytura – sfio wynosi od 0,25% do 0,45%. Szczegółowe koszty i opłaty związane z uczestnictwem w PKO Emerytura – sfio znajdują się w Warunkach Umowy o zarządzanie PPK i Umowy o prowadzenie PPK. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą o PPK, nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

 

 

Drukuj