Opis subfunduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Do 31 grudnia 2024 r. łączna wartość lokat PKO Emerytura 2035 ulokowanych w ramach części dłużnej wynosi od 30% do 60% a w ramach części udziałowej od 40% do 70% wartości aktywów subfunduszu. Zgodnie z koncepcją life-cycle proporcja części udziałowej i części dłużnej będzie ulegać zmianom wraz ze zbliżaniem się 2035 r., zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Mając na celu stopniowe zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, im bliżej modelowego okresu emerytalnego inwestora wyznaczonego rokiem 2035, tym udział części udziałowej w portfelu subfunduszu będzie mniejszy.

PKO Emerytura 2035 adresowany jest do uczestników PPK, którzy urodzili się w latach 1973 - 1977.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuZdefiniowanej daty

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Emerytura - sfio dostepne są w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

brak

Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku)0,44%
Opłaty za nabyciebrak

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Pełna treść noty prawnej.

Stawka stałego wynagrodzenia za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy PKO Emerytura – sfio wynosi od 0,25% do 0,45%. Szczegółowe koszty i opłaty związane z uczestnictwem w PKO Emerytura – sfio znajdują się w Warunkach Umowy o zarządzanie PPK i Umowy o prowadzenie PPK. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą o PPK, nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

 

 

 

Drukuj