Opis subfunduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Do 31 grudnia 2039 r. łączna wartość lokat PKO Emerytura 2060 ulokowanych w ramach części dłużnej wynosi od 20% do 40% a w ramach części udziałowej od 60% do 80% wartości aktywów subfunduszu. Zgodnie z koncepcją life-cycle proporcja części udziałowej i części dłużnej będzie ulegać zmianom wraz ze zbliżaniem się 2060 r., zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Mając na celu stopniowe zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, im bliżej modelowego okresu emerytalnego inwestora wyznaczonego rokiem 2060, tym udział części udziałowej w portfelu subfunduszu będzie mniejszy. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

PKO Emerytura 2060 adresowany jest do uczestników PPK, którzy urodzili się w latach 1998 - 2002.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuZdefiniowanej daty

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Emerytura - sfio dostepne są w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

brak

Maksymalne wynagrodzenie stałe za zarządzanie
(w skali roku)
0,45%
Pobierane wynagrodzenie stałe za zarządzanie
(w skali roku)
0,214%*
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
(w skali roku)
20% od nadwyżki subfunduszu powyżej wynik stopy referencyjnej wynikającej z Ustawy PPK, nie więcej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Opłaty za nabyciebrak

 * z zastrzeżeniem, że (i) wynagrodzenie za zarządzanie obliczono z uwzględnieniem regulacji art. 49 ust. 5 i 6 Ustawy o PPK oraz w oparciu o wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty pod zarządzaniem PKO TFI S.A, wynoszącą 31,475% wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty, według stanu na dzień 30.09.2022 r., a naliczaną w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (ii) udział procentowy wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty pod zarządzaniem PKO TFI S.A. w stosunku do wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty może ulegać zmianom w kolejnych kwartałach, tj. podwyższeniu lub obniżeniu, co wpłynie na wysokość wynagrodzenia za zarządzanie, tj. odpowiednio ulegnie ono dalszemu obniżeniu lub podwyższeniu; Fundusz nie jest w stanie zagwarantować i nie gwarantuje zachowania udziału w rynku na tym samym poziomie.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Stawka stałego wynagrodzenia za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy PKO Emerytura – sfio wynosi od 0,25% do 0,45%. Szczegółowe koszty i opłaty związane z uczestnictwem w PKO Emerytura – sfio znajdują się w Warunkach Umowy o zarządzanie PPK i Umowy o prowadzenie PPK. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą o PPK, nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

 

 

Drukuj