Opis subfunduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Do 31 grudnia 2044 r. łączna wartość lokat PKO Emerytura 2065 ulokowanych w ramach części dłużnej wynosi od 20% do 40% a w ramach części udziałowej od 60% do 80% wartości aktywów subfunduszu.

Zgodnie z koncepcją life-cycle proporcja części udziałowej i części dłużnej będzie ulegać zmianom wraz ze zbliżaniem się 2065 r., zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Mając na celu stopniowe zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, im bliżej modelowego okresu emerytalnego inwestora wyznaczonego rokiem 2065, tym udział części udziałowej w portfelu subfunduszu będzie mniejszy.

PKO Emerytura 2065 adresowany jest do uczestników PPK, którzy urodzili się w latach 2003 - 2007.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuZdefiniowanej daty

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Emerytura - sfio dostepne są w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

brak

Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku)0,45% 
Opłaty za nabyciebrak

 

Struktura Modelowa Aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Pełna treść noty prawnej.

Stawka stałego wynagrodzenia za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy PKO Emerytura – sfio wynosi od 0,25% do 0,45%. Szczegółowe koszty i opłaty związane z uczestnictwem w PKO Emerytura – sfio znajdują się w Warunkach Umowy o zarządzanie PPK i Umowy o prowadzenie PPK. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą o PPK, nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

 

 

Drukuj