Opis Funduszu

Fundusz inwestuje aktywa w papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

 

Kategoria FunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny20.09.2000 r.

Benchmark

 
Brak
Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj