Opis Funduszu

Polityka inwestycyjna mFunduszu Konserwatywnego SFIO ukierunkowana jest na wypracowanie stóp zwrotu, które w sposób regularny przewyższać będą oprocentowanie depozytów bankowych. Oczekiwany poziom zmienności stóp zwrotu Funduszu jest stosunkowo niski, co wynika z konserwatywnej polityki inwestycyjnej. Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Ryzyko kredytowe Funduszu jest minimalizowane dzięki wewnętrznemu procesowi selekcji dłużnych papierów wartościowych, który promuje emitentów o odpowiednio wysokim standingu finansowym. Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów na rynkach akcji.
Zarządzający portfelem Funduszu: mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa.

Informacje podstawowe

 

Kategoria FunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

22.11.2000 r.

Minimalna pierwsza wpłata

1000 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

Brak

Wskaźnik referencyjny

 

Brak

Opłata za nabycie

 
max. 1,00% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
0,70%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

 

Brak

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj