Opis funduszu

Polityka inwestycyjna mFunduszu Konserwatywnego SFIO ukierunkowana jest na wypracowanie stóp zwrotu, które w sposób regularny przewyższać będą oprocentowanie depozytów bankowych. Oczekiwany poziom zmienności stóp zwrotu Funduszu jest stosunkowo niski, co wynika z konserwatywnej polityki inwestycyjnej. Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Ryzyko kredytowe Funduszu jest minimalizowane dzięki wewnętrznemu procesowi selekcji dłużnych papierów wartościowych, który promuje emitentów o odpowiednio wysokim standingu finansowym. Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów na rynkach akcji.
Zarządzający portfelem Funduszu: Biuro Maklerskie mBanku.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Data pierwszej wyceny

22.11.2000

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) 1,80% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,7% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj