Sprawdź jak kształtowały się historyczne zmiany wartości wybranych funduszy PKO TFI

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Linia przerywana na wykresie subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych II prezentuje wyniki sprzed zmiany polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 15.07.2021 r. Dnia 15.10.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego na PKO Obligacji Samorządowych II.

Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla części subfunduszy uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Parasolowy – fio (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio (zwany dalej „PKO ŚFW”) oraz już nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus z GAMMA Parasol FIO (linia przerywana wykresu) wg poniższego schematu:

  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy - fio)(od 25.09.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 15.11.2006 - 24.09.2015)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy - fio)(od 09.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 03.11.2005 - 08.10.2015)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy - fio)(od 02.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 15.11.2006 - 01.10.2015)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy - fio)(od 09.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.07.2007 - 08.10.2015)
  • Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy - fio)(od 02.10.2015) + Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.07.2007 - 01.10.2005)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy - fio)(od 25.10.2015) + Subfundusz PKO Złota (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.03.2012 - 24.10.2015*)
  • Subfundusz PKO Gamma Plus (Parasolowy – fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol FIO)(okres 26.07.2002 - 22.04.2021)

Nowoutworzone Subfundusze przejmujące stanowią „kopie” Subfunduszy przejętych (już nieistniejących), w tym posiadają tożsame do przejętych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.

*dla PKO Złota historyczne dane obejmują jedynie okres, w którym PKO Złota realizował politykę inwestycyjną spójną z polityką PKO Akcji Rynku Złota.

Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian dot. nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie.

Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian dot. nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus mogą Państwo znaleźć Tutaj