Sprawdź jak kształtowały się historyczne zmiany wartości wybranych funduszy PKO TFI

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Linia przerywana na wykresie subfunduszu PKO Obligacji Globalny prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed 25.08.2023 r., tj. sprzed dnia, od którego Subfundusz promuje aspekt środowiskowy lub społeczny w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia SFDR.

Linia przerywana na wykresie subfunduszu PKO Dynamicznej Alokacji prezentuje wyniki sprzed zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 25.02.2023 r. Do dnia 24.02.2023 r. subfundusz występował pod nazwą PKO Stabilnego Wzrostu.

Linia przerywana na wykresie subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych II prezentuje wyniki sprzed zmiany polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 15.07.2021 r. Dnia 15.10.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego na PKO Obligacji Samorządowych II.

Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla części subfunduszy uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Parasolowy – fio (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio (zwany dalej „PKO ŚFW”) oraz już nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus z GAMMA Parasol FIO (linia przerywana wykresu) wg poniższego schematu:

  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy - fio)(od 25.09.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 15.11.2006 - 24.09.2015)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy - fio)(od 09.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 03.11.2005 - 08.10.2015)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy - fio)(od 02.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 15.11.2006 - 01.10.2015)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy - fio)(od 09.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.07.2007 - 08.10.2015)
  • Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy - fio)(od 02.10.2015) + Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.07.2007 - 01.10.2005)
  • Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy - fio)(od 25.10.2015) + Subfundusz PKO Złota (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.03.2012 - 24.10.2015*)
  • Subfundusz PKO Gamma Plus (Parasolowy – fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol FIO)(okres 26.07.2002 - 22.04.2021)

Nowoutworzone Subfundusze przejmujące stanowią „kopie” Subfunduszy przejętych (już nieistniejących), w tym posiadają tożsame do przejętych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.

*dla PKO Złota historyczne dane obejmują jedynie okres, w którym PKO Złota realizował politykę inwestycyjną spójną z polityką PKO Akcji Rynku Złota.

Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian dot. nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie.

Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian dot. nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus mogą Państwo znaleźć Tutaj