Akcjonariuszem Towarzystwa jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% kapitału zakładowego i ma prawo do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.