Od 1 grudnia 2022 pełni funkcję Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami PKO TFI.

Krzysztof Madej posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych, zdobyte w kluczowych instytucjach finansowych w kraju. Karierę rozpoczynał jako trader stopy procentowej na rynku międzybankowym. W kolejnych latach zajmował się m.in. zarzadzaniem częścią dłużną funduszu emerytalnego (który osiągnął najlepszą stopę zwrotu z wszystkich OFE w okresie 10-letnim) oraz nadzorem nad zespołami
i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi o charakterze dłużnym i global macro, w tym funduszami o charakterze absolutnej stopy zwrotu. W ostatnich 5 latach w roli Prezesa Zarządu i Chief Investment Officera Mount TFI, gdzie zdobył ogromne doświadczenie związane z aktywami niepublicznymi (private debt oraz nieruchomości) oraz kwestiami regulacyjnymi.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (dyplom licencjata z wyróżnieniem w specjalności Finanse Międzynarodowe) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dyplom magistra w specjalności Finanse i Bankowość). Odbył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył również program Global Finance prowadzony przez MUCIA Global i New York Institute of Finance.