Zarządzanie nadwyżkami

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi jest usługą oferowaną przez PKO TFI Klientom Instytucjonalnym: spółkom, przedsiębiorstwom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom, szkołom wyższym oraz innym instytucjom publicznym i prywatnym. W zakresie zarządzania nadwyżkami finansowymi oferujemy Klientom między innymi subfundusze: PKO Obligacji Skarbowych i PKO Obligacji Długoterminowych.

PKO Obligacji Skarbowych 

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

PKO Obligacji Długoterminowych 

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne w szczególności w polskie obligacje. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów subfunduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółową analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych. Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych różni się od dwóch pozostałych funduszy obligacyjnych tym, że z założenia operuje większym ryzykiem stopy procentowej.

PKO Obligacji Samorządowych 

PKO Obligacji Samorządowych lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.
(Czasowe zawieszenie zbywania jednostek).