2023-03-14

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 31 ust. 5 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz dochodu niewypłaconego za lata ubiegłe w następujący sposób:

  • dniem wypłaty dochodu jest dzień 28 marca 2023 r.,
  • kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 30 (słownie: trzydzieści) groszy,
  • dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 21 marca 2023 r.