2019-04-30

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, NIP 5261788449, o kapitale zakładowym 18.460.400 złotych opłaconym w całości ("Likwidator"), będące likwidatorem PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny – funduszu inwestycyjnego zamkniętego w likwidacji (“Fundusz”), działając na podstawie § 5 ust. 2, w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm.), informuje po raz drugi o otwarciu likwidacji Funduszu.

 

 

 1. Fundusz jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją 1510.
 2. Rozwiązanie Funduszu następuje w związku z wystąpieniem przesłanki rozwiązania Funduszu, wskazanej w art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1355) („Ustawa”) oraz w art. 4 ust. 4 statutu Funduszu, tj. rozwiązanie Funduszu następuje z uwagi na upływ okresu na jaki zgodnie ze statutem Fundusz został utworzony.
 3. Dniem otwarcia likwidacji Funduszu jest 15 kwietnia 2019 r., planowaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest 19 czerwca 2019 r.
 4. Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa 
 5. Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania na adres Likwidatora roszczeń wobec Funduszu w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji.
 6. Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu do dnia 18 czerwca 2019 r. po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na:

a) zbyciu aktywów Funduszu,

b) ściągnięciu wierzytelności Funduszu,

c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d) złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości.

Wypłaty dla uczestników Funduszu będą dokonywane w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do wysokości udziału w aktywach netto poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu na dzień otwarcia likwidacji.

7. Wypłaty środków pieniężnych, o których mowa powyżej, zostaną dokonane na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Fundusz, niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości.

8. Likwidator zwraca uwagę, iż środki pieniężne niemożliwe do wypłacenia uczestnikom Funduszu (np. z powodu nieaktualnego numeru rachunku bankowego wskazanego w ewidencji certyfikatów) zostaną złożone przez Likwidatora do depozytu sądowego.

9. Likwidator informuje, że w przypadku braku zgłoszenia roszczeń wierzycieli w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty świadczeń uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

10. Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem o otwarciu likwidacji wymaganym przepisami prawa i Statutem Funduszu.