2022-09-30

Działając na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnych („Ustawa”) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w dniu 30 września 2022 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania PKO Energii Odnawialnej - funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („Fundusz”).

Przesłanką rozwiązania Funduszu na podstawie art. 40 ust. 1 lit. h statutu Funduszu jest decyzja Towarzystwa związana z upływem maksymalnego okresu - licząc od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych – do upływu, którego Fundusz powinien posiadać, co najmniej jedną lokatę wchodzącą w skład Podstawowego Portfela Inwestycyjnego, w zw. z art. 246 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w artykułem statutu Funduszu dzień 30 września 2022 r. jest równocześnie dniem otwarcia likwidacji Funduszu.

Zgodnie ze statutem likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo.