2022-02-15

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych („subfundusz przejmujący”) wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z funduszem PKO Obligacji Skarbowych Plus - fundusz inwestycyjny otwarty („fundusz przejmowany”).

Połączenie dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lutego 2022 r. (sygn. decyzji DFF.4022.1.124.2021.PG) w sprawie udzielenia zgody na połączenie funduszu przejmowanego z subfunduszem przejmującym.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia tj. do 18 marca 2022 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmującym i funduszu przejmowanym.

Jednocześnie informujemy, iż:

  • fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 14 marca 2022 r.
  • zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 15 marca 2022 r. nie podlegają realizacji.
  • po upływie 17 marca 2022 r. fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywały jednostek uczestnictwa.
  • w dniu 18 marca 2022 PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego funduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 17 marca 2022 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 17 marca 2022 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i funduszu przejmowanego są tożsame. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” obu łączonych podmiotów.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego. W

przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.

PKO Parasolowy fio - Prospekt informacyjny i statut funduszu aktualny na 15.02.2022