2021-03-19

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”):

SUBFUNDUSZ PRZEJMUJĄCY

SUBFUNDUSZ PRZEJMOWANY

PKO Akcji Plus

GAMMA Akcyjny

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Gamma Plus

GAMMA Plus

PKO Obligacji Długoterminowych

GAMMA Obligacji Korporacyjnych

PKO Papierów Dłużnych Plus

GAMMA Papierów Dłużnych

PKO Stabilnego Wzrostu

GAMMA Stabilny

 

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy wydanych w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego - sygnatura decyzji:

  • DFF.4022.1.85.2020.S (połączenie PKO Akcji Plus z Gamma Akcyjny);
  • DFF.4022.1.86.2020.S (połączenie PKO Akcji Małych i Średnich Spółek z Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek);
  • DFF.4022.1.87.2020.S (połączenie PKO Gamma Plus z Gamma Plus);
  • DFF.4022.1.84.2020.S (połączenie PKO Obligacji Długoterminowych z Gamma Obligacji Korporacyjnych);
  • DFF.4022.1.83.2020.S (połączenie PKO Papierów Dłużnych Plus z Gamma Papierów Dłużnych);
  • DFF.4022.1.88.2020.S (połączenie PKO Stabilnego Wzrostu z Gamma Stabilny).

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 23 kwietnia 2021 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w łączonych subfunduszach.

Jednocześnie informujemy, iż:

  • subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 20 kwietnia 2021 r.
  • zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 21 kwietnia 2021 r. nie podlegają realizacji.
  • po upływie 22 kwietnia 2021 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywały jednostek uczestnictwa.
  • w dniu 23 kwietnia 2021 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 22 kwietnia 2021 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu GAMMA Parasol – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. Połączenie subfunduszy jest kolejnym z elementów procesu zmiany oferty PKO TFI mającej na celu uczynienie naszej oferty bardziej przejrzystą i dopasowaną do potrzeb naszych Klientów w obliczu połączenia dawnego GAMMA TFI z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.