2022-05-24

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego:

Subfunduszu PKO Akcji Plus („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem PKO Akcji Nowa Europa („subfundusz przejmowany”), („subfundusze”).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 maja 2022 r. (sygn. decyzji DFF.4022.1.30.2022.WK) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 24 czerwca 2022 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w łączonych subfunduszach.

Jednocześnie informujemy, iż:

  • subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 20 czerwca 2022 r.
  • zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 21 czerwca 2022 r. nie podlegają realizacji.
  • po upływie 23 czerwca 2022 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywały jednostek uczestnictwa.
  • w dniu 24 czerwca 2022 PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 23 czerwca 2022 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 23 czerwca 2022 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.

PKO Parasolowy fio - Prospekt informacyjny i statut funduszu aktualny na 24.05.2022