2022-12-23

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. ulegnie zmianie Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A.

Zmieniony Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.