2020-03-27

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. ulegną zmianie Zasady Uczestnictwa Programu Pakiet Emerytalny dla Uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych w Funduszach PKO („Program”) - nowa nazwa Programu to Pakiet Emerytalny dla Uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Planów Kapitałowych w Funduszach PKO. Tym samym do Programu będą mogli również przystępować uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych w funduszach zarządzanych przez PKO TFI.

 

Ponadto zmiany Programu dotyczą:

  1. umożliwienia Uczestnikom Programu inwestowania środków w dodatkowe subfundusze, tj:
  • PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny,
  • PKO Obligacji Globalny,
  • PKO Obligacji Rynku Polskiego,

w wariancie Programu opartym o fundusz PKO Parasolowy – fio,

2. uproszczenia, dla wygody Uczestników Programu, sposobu zawierania umów w Programie za pośrednictwem systemu transakcyjnego IAT FI – nie będzie już konieczności zawierania umów w formie pisemnej, a co za tym idzie udzielania pełnomocnictw Towarzystwu do ich zawarcia w imieniu Uczestnika.

 

Zmienione Zasady Uczestnictwa obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r.