2023-01-26

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 stycznia 2023 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Zasady”).

Zmiany Zasad związane są z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,  dotyczących trybu doręczania uczestnikom funduszy potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Aby ułatwić komunikację między funduszami inwestycyjnymi i ich klientami, od 27 stycznia 2023 r. potwierdzenia będą przekazywane uczestnikowi - domyślnie - w postaci elektronicznej, chyba że uczestnik złoży wniosek o dostarczanie potwierdzeń w wersji papierowej lub fundusz nie będzie posiadał adresu e-mail uczestnika.

Wobec powyższego, Zasady ulegają zmianie, w zakresie:

  • usunięcia odniesień do „Usługi e-mail”;
  • wprowadzenia możliwości złożenia wniosku o wysyłkę korespondencji związanej z uczestnictwem w funduszach PKO TFI lub umowami zawartymi z funduszami/PKO TFI w postaci papierowej.

 

Zmienione Zasady obowiązują od 27 stycznia 2023 r. Zmienione Zasady są dostępne na stronie internetowej PKO TFI: www.pkotfi.pl.  

Jednocześnie informujemy, że Uczestnik, który nie akceptuje wprowadzonych zmian do Zasad może wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Systemu IAT FI poprzez złożenie Zlecenia Zmiany danych osobowych Uczestnika w POK. Rozwiązanie Umowy następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia, z dniem zrealizowania Zlecenia Zmiany danych osobowych Uczestnika przez Agenta Obsługującego.