2022-06-10

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 czerwca 2022 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Zasady).

Zmiany Zasad związane są:

  • z wdrożeniem blokady realizacji wpłat bezpośrednich z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszach, zleconych przez Uczestników, którzy otwierali swój pierwszy rejestr drogą internetową i dotychczas nie potwierdzili swojej tożsamości w POK albo za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta on-line (dalej BOK on-line) na stronie https://i-fundusze.pl/onlineCustomerService poprzez przekazanie do Funduszy formularza: Aktualizacja danych AML i uwierzytelnienie swojej tożsamości,
  • z uaktualnieniem postanowień precyzujących kwestie bezpiecznego korzystania z serwisu IAT FI.

Mając na uwadze § 9 ust. 2 Zasad, PKO TFI S.A. informuje, że powodem dokonania zmian Zasad, o których mowa w pkt 1 jest konieczność dostosowania Zasad do zmian obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku pkt 2 konieczność podnoszenia poziomu bezpieczeństwa składania Zleceń.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu i pisane wielką literą mają znaczenie, jakie nadają im Zasady lub Statuty Funduszy.

Zmienione Zasady obowiązujące od 22 czerwca 2022 r.