2022-12-21

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 grudnia 2022 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Zasady).

Zmiany Zasad związane są ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa Uczestników korzystających z Systemu oraz z wdrożeniem nowych funkcjonalności w Systemie.

Zasady ulegają zmianie, w szczególności związku z planowanym na dzień 30 grudnia 2022 r. wdrożeniem funkcjonalności polegających na:

  • obligatoryjnym podawaniu przez Uczestnika indywidualnego podczas logowania do Sytemu IAT FI: adresu email i/lub numeru telefonu komórkowego - w sytuacji kiedy Fundusz nie otrzymał uprzednio tych danych,
  • dodaniu możliwości składania przez System IAT FI zlecenia zmiany liczby rat do Wypłaty w ramach PPK,
  • przekazywaniu na adres e-mail Uczestnika indywidualnego będącego Konsumentem, Informacji z ustawy o prawach konsumenta.

Mając na uwadze § 13 ust. 1 i 2  Zasad (określające tryb Zmiany Zasad poprzez ogłoszenie o ich zmianie na stronie internetowej PKO TFI S.A.), PKO TFI S.A. informuje, że niektóre spośród wprowadzonych zmian mogą prowadzić do ograniczenia praw lub rozszerzenia obowiązków Uczestników ze względu na konieczność podnoszenia poziomu bezpieczeństwa składania Zleceń, dostosowania Zasad do obowiązujących przepisów prawa oraz zmian technologicznych.  

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu i pisane wielką literą mają znaczenie, jakie nadają im Zasady lub Statuty Funduszy.

Zmienione Zasady obowiązują od 30 grudnia 2022 r. Zmienione Zasady (pobierz plik) są dostępne na stronie internetowej PKO TFI: www.pkotfi.pl.  

Jednocześnie informujemy, że Uczestnik, który nie akceptuje wprowadzonych zmian do Zasad może wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Systemu IAT FI poprzez złożenie Zlecenia Zmiany danych osobowych Uczestnika w POK. Rozwiązanie Umowy następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia, z dniem zrealizowania Zlecenia Zmiany danych osobowych Uczestnika przez Agenta Obsługującego.