2021-07-28

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..

Zmiana związana jest z wyłączeniem możliwości złożenia Zlecenia otwarcia pierwszego rejestru za pomocą Systemu IAT FI oraz zmianie ulega siedziba Agenta Obsługującego – PKO BP Finat

Zmienione Zasady obowiązujące od 1 sierpnia 2021 r.