2020-01-07

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 30 ust. 20 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych („Fundusz”) informuje o Dniu Wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2020 roku przypadającym na ostatni dzień roku kalendarzowego:

 

Dzień Wykupu

Ostatni dzień, w którym Fundusz musi otrzymać zgłoszenie żądania wykupu

31 grudzień 2020 r.

20 czerwiec 2020 r.

Uczestnik żądający wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powinien złożyć w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora pisemne żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych, określające w szczególności liczbę oraz serię certyfikatów inwestycyjnych objętych żądaniem, jak również wskazać Dzień Wykupu, w którym certyfikaty mają zostać wykupione. Za moment otrzymania żądania wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment jego wpływu do Funduszu. Z tego też względu, żądanie wykupu powinno być składane przez Uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na przekazanie przez Dystrybutora zgłoszonego żądania wykupu do dnia, w którym Fundusz musi je otrzymać.

Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu otrzymane przez Fundusz po ostatnim dniu, w którym Fundusz musi otrzymać zgłoszenie żądania wykupu, uważa się za żądanie wykupu zgłoszone na kolejny Dzień Wykupu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach wykupu zalecamy zapoznanie się z postanowieniami statutu Funduszu oraz regulaminem wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądania.