2019-02-25

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 27 ust. 14 statutu PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o Dniach Wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2019 roku przypadających na ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień):

Dzień Wykupu

Ostatni dzień, w którym Fundusz musi otrzymać zgłoszenie żądania wykupu

29 marzec 2019 r.

10 marzec 2019 r.

28 czerwiec 2019 r.

10 czerwiec 2019 r.

30 wrzesień 2019 r.

10 wrzesień 2019 r.

30 grudzień 2019 r.

10 grudzień 2019 r.

Uczestnik żądający wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powinien złożyć w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora pisemne żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych, określające w szczególności liczbę oraz serię i emisje certyfikatów inwestycyjnych objętych żądaniem, jak również wskazać Dzień Wykupu, w którym certyfikaty mają zostać wykupione. Za moment otrzymania żądania wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment jego wpływu do Funduszu. Z tego też względu, żądanie wykupu powinno być składane przez Uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na przekazanie przez Dystrybutora zgłoszonego żądania wykupu do dnia, w którym Fundusz musi je otrzymać.

Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu otrzymane przez Fundusz po ostatnim dniu, w którym Fundusz musi otrzymać zgłoszenie żądania wykupu, uważa się za żądanie wykupu zgłoszone na kolejny Dzień Wykupu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach wykupu zalecamy zapoznanie się z postanowieniami statutu Funduszu oraz regulaminem wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądania.