2019-09-20

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 15 ust. 5 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 r. dochodu w następujący sposób:

  1. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 0,98 (słownie: zero i 98/100) złotych,
  2. dniem wypłaty dochodu jest dzień 11 października 2019 r.,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 27 września 2019 r.