2021-05-10

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 15 ust. 5 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2020 r. dochodu w następujący sposób:

1. dniem wypłaty dochodu jest dzień 31 maja 2021 r.,

2. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 7,70 (słownie: siedem i 70/100) złotych,

3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 17 maja 2021 r.