2023-09-08

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 15 ust. 5 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2023 r. dochodu w następujący sposób:

  1. dniem wypłaty dochodu jest dzień 29 września 2023 r.,
  2. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu
    wynosi 7,89 (słownie: siedem i 89/100) złotych,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 15 września 2023 r.