2019-10-08

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 27a ust. 4 statutu PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 r. dochodu w następujący sposób:

  1. dniem wypłaty dochodu jest dzień 11 października 2019 r.,
  2. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu
    wynosi 0,23 (słownie: zero i 23/100) złotych,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest
    dzień 10 października 2019 r.