2021-05-12

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 27a ust. 4 statutu PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz dochodu niewypłaconego za lata ubiegłe w następujący sposób:

  1. dniem wypłaty dochodu jest dzień 17 maja 2021 r.,
  2. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 0,50 (słownie: zero i 50/100) złotych,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 14 maja 2021 r.