2021-09-07

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 27a ust. 4 statutu PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2021 r. oraz dochodu niewypłaconego za lata ubiegłe w następujący sposób:

  1. dniem wypłaty dochodu jest dzień 13 września 2021 r.,
  2. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu
    wynosi 0,31 (słownie: zero i 31/100) złotych,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 10 września 2021 r.