2022-03-15

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 31 ust. 5 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz dochodu niewypłaconego za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

  1. dniem wypłaty dochodu jest dzień 29 marca 2022 r.,
  2. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 52 (słownie: pięćdziesiąt dwa) grosze,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień
    22 marca 2022 r.