2020-02-27

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 31 ust. 5 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz dochodu niewypłaconego za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 r. w następujący sposób:


1) dniem wypłaty dochodu jest dzień 12 marca 2020 r.,


2) kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 11 (słownie: jedenaście) groszy,


3) dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 5 marca 2020 r.