2023-09-08

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 31 ust. 5 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2023 r. oraz dochodu niewypłaconego za lata ubiegłe, w następujący sposób:

  • dniem wypłaty dochodu jest dzień 22 września 2023 r.,
  • kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi
    1,35 zł (słownie: jeden złoty i trzydzieści pięć groszy),
  • dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień
    15 września 2023 r.