2021-09-07

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 31 ust. 5 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2021 r. oraz dochodu niewypłaconego za lata ubiegłe w następujący sposób:

  • dniem wypłaty dochodu jest dzień 21 września 2021 r.,
  • kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 9 (słownie: dziewięć) groszy,
  • dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień
    14 września 2021 r.