2019-06-07

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 27a ust. 4 statutu PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej „Fundusz”) informuje o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa decyzji o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2018 r. dochodu niewypłaconego za lata ubiegłe w następujący sposób:

  1. kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 0,22 (słownie: zero i 22/100) złotych,
  2. dniem wypłaty dochodu jest dzień 12 czerwca 2019 r.,
  3. dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 11 czerwca 2019 r.