2023-09-12

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 25 ust. 2 i ust. 4 statutu PKO Parasolowy – fio („Fundusz”), informuje o podjęciu decyzji o wznowieniu przez Fundusz z dniem 19 września
2023 r. zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych II wydzielonego w ramach Funduszu („Subfundusz”).

Od dnia wznowienia przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu:

  • ponownie będą realizowane zlecenia konwersji lub przeniesienia jednostek uczestnictwa do Subfunduszu złożone od tego dnia włącznie;
  • wpłaty dokonywane na rachunek Subfunduszu tytułem nabycia jednostek uczestnictwa i zaksięgowane od dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa (włączając ten dzień) będą ponownie przyjmowane i rozliczane.