2021-08-05

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że wartość aktywów netto Subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PKO Parasolowy - fio („Fundusz”), według wyceny na dzień 3 sierpnia 2021 r. spadła poniżej poziomu 950.000.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt milionów). Wobec powyższego Towarzystwo, działając na podstawie art. 25 ust. 4 statutu Funduszu, informuje o podjęciu decyzji o wznowieniu przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu z dniem 9 sierpnia 2021 r.

Od dnia wznowienia przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu:

  1. ponownie będą realizowane zlecenia konwersji lub przeniesienia jednostek uczestnictwa do Subfunduszu złożone od tego dnia włącznie;
  2. wpłaty dokonywane na rachunek Subfunduszu tytułem nabycia jednostek uczestnictwa i zaksięgowane od dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa (włączając ten dzień) będą ponownie przyjmowane i rozliczane.